FA

پروژه هايي در حوزه مناسب

ما با اقدام بر مبناي تجربه گسترده دراين حوزه با عنوان شرکت داپ یاپی ، همچنان با پروژه های برجسته مان در بخش ساخت و ساز، به ساختن آینده ادامه مي دهيم. گذشته، امروز و آینده را با احترامي كه در قبال مردم و محیط زیست داريم تركيب مي كنيم. ما همیشه تلاش مي كنيم تا از طریق ایجاد مناطق جدید زندگی و کسب و کار با ویژگی های برتر هم در کیفیت معماري و هم در ارزش سرمایه گذاری، که بر اساس ایده "آینده" است، "پروژه هاي در حوزه مناسب" برای مردم و کشور مان ایجاد كنيم. در این چشم انداز، کسب و کارمان را که به شدت به آن پايبنديم، همگام با تلاش برای ارائه سبک هاي زندگی مدرن به مردم مان پيش مي بريم و مناطق زندگی را برای شهر و کشور مان مدل سازي مي كنيم.

یک داستان موفقیت

داپ یاپی ، با پروژه های غير معمول خود كه با ماموریت تغییر چشم انداز زیرساخت کشورمان تعريف مي شوند، براي اقتصاد ترکیه ارزش افزوده ايجاد مي كند و به زندگی مردم مان ارزش علاوه اي مي افزايد. داپ یاپی از طریق چشم انداز زندگی خود که بر روی آب، طبیعت و مفاهیم آینده عمل می کند، به یک شرکت الگو تبدیل شده است. داپ یاپی در روشناي سالها تجربه منطقه اي ، در سال 1999 شروع به ایجاد اولین طرح های اقامتي برند کرد. با استفاده از این پروژه كه از طریق كاربرد مفهوم "آبشارها" محقق شد، چهره "کاعیتحانه" تغییر یافت.

هویت جدید در شهر

یک دورنماي شهري جدید ...

این سفر با کیفیت كه از کاعیتحانه و با خانه هاي آبشاري آغاز شده، در عمرانیه، چكمه کوی و مالتپه- دراگوس-کادی کوی با عمارت هاي آبشار، روستای آبشار، كراون سنتر آبشار، پرميوم آبشار، اسپيس سنتر آبشار، سنترو فيوچرا ادامه می یابد؛ در میان پروژه های مشهور ترکیه، برج های دراگوس رويال، رويال سنتر داپ ، برج بورگو داپ ، برج ويو داپ ، برج تانگو داپ ، برج وِيس داپ ، دفتر بومرنگ، Z آفیس داپ ، I آفیس و داپ وَلِي در زمینه "توسعه اداری" / "توسعه خدمات دولتی"، همچنین با تراس تاوِر، عمارت هاي والیده باغ و داپ ازمير و سازه های پویا و نخبه مشابه در جشنواره املاک اروپایی جایزه دریافت كردند .

داپ یاپی ، با دفتر ايست مارينا/ ايست مارينا، پروژه های ايست مارينا مال که در جهان بي همتاست و پروژه اقامتي تكسيم پِتِك، واقع در بی اغلو که براي معماری كندوي عسل خود مورد تحسین قرار گرفته است، همچنان به گشايش درهاي زندگی چند سويه براي مالكان برجسته خود ادامه مي دهد. با تفاوت داپ یاپی ،شما سرمایه گذاری هاي از دست رفته خود را در مناطقي كه افزایش ارزش روزانه دارد، بر مي گردانيد. داپ یاپی ، که استانبول را به آنچه هست تبديل کرد و تركيه را به بهترین وجه به سكوي جهاني ارتقا داد، مزایای بی حد و حصري را برای زندگی شما ایجاد می کند. داپ یاپی كه هر روز به پروژه هاي ارزشمند خود موارد جديدي اضافه می کند، به تراس تاوِر، معروف به باغ هاي آسمان در كارتال ، ستاره درخشان آناتولي سايد، عمارت هاي اشرافي واليده باغ در واليده باغ آلتونيزاده، و داپ ازمير که باید مرکز زندگی ممتاز در ازمير باشد، و به مروارید اژه حيات بخشيده است.

علاوه بر ایجاد پروژه های با پرستيژ این بخش، داپ یاپی همچنين اولین ها را در خصوص اصالت معماری محقق كرده است. پروژه های کیفی هنری که نماي شهري را تغییر داده و به عنوان نمادی برای منطقه مورد توجه قرار می گیرند، نام تجاری داپ را به خارج از کشور انتقال داده اند.

Dap Yapı WhatsApp Hattı